Witamy na stronie grupy FICAG Polska

Fun­da­ção Inter­na­cio­nal Capo­eira Artes das Gerais

Sekcje

Dowiedz się, gdzie i kie­dy ćwiczymy

Grupa

Zapo­znaj się z histo­rią naszej grupy

Kadra

Poznaj naszych instruktorów

FICAG capoeira Warszawa

Musiqualidade 2023

W minio­ny week­end odby­ły sie corocz­ne warsz­ta­ty Misi­qu­ali­da­de 2023 orga­ni­zo­wa­ne przez naszą sek­cję na Gro­cho­wie. W tym roku wyda­rze­nie było o tyle szcze­gól­ne, że swo­ją rocz­ni­cę obcho­dził Pro­fes­sor Bam­bu (20 lat capo­eira) oraz jego sek­cja (13 lat ist­nie­nia). Z tej...

czy­taj dalej

Harmonogram treningów na czas wakacji

Dro­dzy Ucznio­wie, Na czas waka­cje sek­cje Gocław, Mar­ki oraz Hap­py Capo­eira FICAG zawie­sza­ją swo­ją dzia­łal­ność. Sek­cja wol­ska na czas waka­cji bedzie mia­ła tre­nin­gi tyl­ko w nie­dzie­le w godzi­nach 16:00-18:00. Sek­cja bie­lan­ska dzia­la w zmie­nio­nych godzi­nach w poniedzialki...

czy­taj dalej

Pierw­szy tre­ning za dar­mo. Weź ze sobą picie i luź­ny strój spor­to­wy. Ćwi­czy­my boso lub w butach.

Zapisz się na prób­ny trening!