Witamy na stronie grupy FICAG Polska

Fun­da­ção Inter­na­cio­nal Capo­eira Artes das Gerais

Sekcje

Dowiedz się, gdzie i kie­dy ćwiczymy

Grupa

Zapo­znaj się z histo­rią naszej grupy

Kadra

Poznaj naszych instruktorów

FICAG capoeira Warszawa

Batizado e troca de cordas 2022 za nami

Dro­dzy Capo­eiri­stas!!! Kolej­ne Bati­za­do e tro­ca de cor­das za nami! Chcia­łem Wam wszyst­kim bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać za obec­ność i fan­ta­stycz­ną ener­gię w cza­sie warsz­ta­tów! Myślę, że moż­na śmia­ło powie­dzieć, że wyszedł nam jeden z lep­szych even­tów w naszej...

czy­taj dalej

Batizado e troca de cordas 2022

Zapra­sza­my wszyst­kich ser­decz­nie na nasze corocz­ne warsz­ta­ty połą­czo­ne z cere­mo­nią nada­nia pierw­szych oraz kolej­nych stop­ni. W tym roku wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 25-29.05.2022 w Ter­mi­na­lu Kul­tu­ry na war­szaw­skim Gocławiu.Aktualne infor­ma­cje może­cie śle­dzić na...

czy­taj dalej

Pierw­szy tre­ning za dar­mo. Weź ze sobą picie i luź­ny strój spor­to­wy. Ćwi­czy­my boso lub w butach.

Zapisz się na prób­ny trening!